Активно учење Наставна парадигма у којој је улога наставника више усмерена на стварање услова за учење, посредовање и усмеравање процеса учења, него на предавање наставног градива. Наставник подстиче дискусију, учење кроз решавање проблема, кооперативно учење, групне пројекте, кратке демонстрације као увод у разговор у учионици и сл. Избор техника и метода у реализацији активног учења је веома широк. Њихова заједничка карактеристика је да омогућавају активно учешће ученика у процесу који доживљавају као смислен, подстицајан и занимљив. У овакав доживљај су укључене интелектуална, емотивна и социјална димензија, те активно учење има квалитете холистичког учења. Код нас је овакав приступ настави развила група стручњака окупљена око проф. Ивана Ивића.

Опширније...

Компетенције запослених представљају једну од најважнијих области пословног управљања. С једне стране, оне утичу на пословне перформансе и успех на тржишту, док, с друге стране, оне утичу на лично задовољство запосленог радом у одређеној фирми.

Шта су то компетенције?

Опширније...

9 питања и 9 одговора

1. Шта је организациона култура?

Организациона култура се дефинише као темељна уверења, претпоставке, вредности и начини интеракције које доприносе јединственом друштвеном и психолошком окружењу организације. Организациона култура укључује очекивања организације, искуства, филозофију, као и вредности које воде понашање чланова, а изражава се у самопоштовању чланова, унутрашњем раду, интеракцији са спољним светом и будућим очекивањима. Култура се заснива на заједничким ставовима, веровањима, обичајима и писаним и неписаним правилима која су се развијала током времена и сматрају се важећим.

Опширније...