КАЗНЕ ЗА РАДНИКЕ ДО 20.000 ДИНАРА А ЗА ПОСЛОДАВЦЕ ДО 1.000.000 ДИНАРА

Данас је први радни дан од ступања на снагу новог правилника, ево које су све мере ако га не поштујете.

Данас је први радни дан од ступања на снагу новог правилника, који послодавцима даје рок од 30 дана да донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести. Тај план је "саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду", а Правилник је на снази од 11. јула.

У самом Правилнику нису прописане казнене мере, али се оне налазе у Закону о безбедности и здрављу на раду. Казне за послодавце крећу се и до милион динара, док би запослени за непоштовање прописа могли да буду кажњени са 20.000 динара.

Тако је, на пример, овим Законом за послодавца прописана казна од 800.000 до милион динара, ако "не измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада".

Иста казна одређена је и ако послодавац запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној околини на/и у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, као и ако запосленом не обезбеди коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Новчаном казном од 600.000 до 800.000 динара биће кажњен послодавац ако видно не обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље запослених. Иста казна запрећена је и ако запосленог не упозна са обављањем процеса рада на безбедан начин, као и ако свако лице које се налази у радној околини што је пре могуће не упозори на опасна места и штетност по здравље, односно на мере безбедности које мора да примени.

Казна од 100.000 до 150.000 динара предвиђена је за послодавца који у року од осам дана по истеку утврђеног рока за отклањање недостатака или неправилности у писменој форми не обавести надлежну инспекцију рада о извршењу наложене обавезе.

Казне и за запослене

Казна за запослене који не буду поштовали прописане мере креће се од 10.000 до 20.000 динара.

Овом сумом биће кажњен запослени ако не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, ако ненаменски користи средства за рад и опасне материје или ако не користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду, као и ако са њима пажљиво не рукује, ако самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад.

Такође и ако, у складу са својим сазнањима, одмах не обавести послодавца о неправилностима, недостацима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Иначе, Правилник садржи два дела одредби – један за послодавце и један за запослене. Послодавац притом има улогу и да контролише њихово спровођење.

Обавезе послодавца

1) пре почетка рада да обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

5) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Обавезе запослених

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других;

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

(Извор: Блиц)