Процедуре у менаџменту људских ресурса - трећи део

Према члану 165 Закона о раду („Службене новине РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09, у даљем тексту: Закон), запослени може бити привремено удаљен са посла:

1) ако је против њега покренут кривични поступак због дела учињеног на раду или у вези с радом или ако је починио повреду радне обавезе која прети имовини веће вредности утврђене општим актом или уговором о раду.
2) ако је природа повреде радне обавезе, односно кршења радне дисциплине или понашања запосленог таква да не може наставити са радом код послодавца пре истека рока из члана 180. став 1. и члана 181. став 2. овог закона.

Опширније...

Процедуре у менаџменту људских ресурса - други део

Дисциплинска процедура у организацији, која би требала да буде утврђена Општим актом, дефинише кораке како треба водити и кроз које фазе треба проћи током утврђивања дисциплинске одговорности.
На пример:

Опширније...

Како и шта руководство/менаџмент неке компаније или појединачни руководиоци предузимају када су у питању запослени требало би да буде представљено у облику процедура управљања људским ресурсима те организације. То је формализован приступ бављењу одређеним питањима политике и праксе. За разлику од политике управљања са којом се описује приступ организације на различите аспекте управљања људима и одређују кључни аспекти радног односа, процедуре су захтевније. Са процедурама се наводи шта се мора учинити и прецизира како то треба урадити. Политика даје смернице о самој пракси управљања људима, али политика не представља нужно кораке које треба предузети у одређеним ситуацијама, то се одређује процедурама.

Опширније...