Шта треба да знате о МОБИНГУ – II део

По дефиницији, мобинг је психолошки терор у пословном животу . Мобинг је и подстицање или навођење других на злостављање. Злостављач може да буде послодавац, шеф, директор, колега или група колега, а жртва може да буде појединац али и група радника. Термином „МОБИНГ“ обухваћене су све врсте шиканирања на радном месту. Преведено на српски језик мобинг је: морално злостављање, психолошко малтретирање, психолошки терор...

Мобинг није ништа ново и постоји од кад постоји људски род и жеља појединца за влашћу или његове жеље да други раде за њега (уместо њега) а корист да буде углавном његова.

Опширније...

Шта треба да знате о МОБИНГУ – I део

Према нашем Закону о спречавању злостављања на раду који је ступио на снагу јуна 2010. године, мобинг је дефинисан Чланом 6., и он гласи:
„Злостављање, у смислу овог закона, јесте свако активно или пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља, а које за циљ има или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор, као и подстицање или навођење других на овакво понашање.”

Опширније...