Обавеза послодавца да испоштује све обавезе према синдикату чији је нјегов запослени члан без обзира на ниво оснивања синдиката (Закон о раду чл. 206, 207, 209 и 210).

Послодавац је дужан да испоштује све обавезе према синдикату чији је његов запослени члан, а које су прописане одредбама Закона о раду, без обзира на ниво оснивања синдиката (код послодавца, за више послодаваца, у грани, групи, подгрупи или делатности, за територију одређене територијалне јединице и на другом нивоу) све у циљу остваривања и заштите права запослених.

"Чланом 6. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013 - даље: Закон) прописано је да се синдикатом, у смислу овог закона сматра самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Чланом 206. Закона прописано је да се запосленима јамчи слобода синдикалног организовања и деловања без одобрења, уз упис у регистар, а чланом 207. став 1. истог закона прописано је да запослени приступа синдикату потписивањем приступнице.

Према томе, синдикат представља организацију запослених која се оснива без одобрења у складу са својим општим актом, ради заштите права и унапређења професионалних и економских интереса чланова. Синдикат, у смислу Закона и Правилника о упису синдиката у регистар ("Сл. гласник РС", бр. 50/2005 и 10/2010) може да буде основан код послодавца, у грани, групи, подгрупи или делатности, за територију одређене територијалне јединице и на другом нивоу, у складу са општим актом, а имајући у виду да запослени добровољно одлучују о свом чланству у синдикату, право је запосленог да се самостално определи да ли ће бити члан синдиката као и да ли ће бити члан једног или више синдиката у складу са општим актима синдиката. С тога не постоји законско ограничење да један запослени буде члан више синдиката, ако чланство остварује у складу са општим актима синдиката.

Чланом 209. Закона прописано је да синдикат има право да буде обавештен од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката.

Чланом 210. став 1. Закона прописано је да је послодавац дужан да синдикату обезбеди техничкопросторне услове и приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, а у ставу 2. истог члана прописано је да се техничко-просторни услови за обављање активности синдиката утврђују колективним уговором или споразумом послодавца и синдиката.

Чланом 181. став 1. Закона прописано је да је послодавац дужан да обавештење о постојању разлога за отказ уговора о раду достави на мишљење синдикату чији је запослени члан.

С обзиром на претходно наведено, односно да синдикат има право да заступа интересе својих чланова код њихових послодаваца, послодавац је дужан да испоштује све обавезе према синдикату чији је његов запослени члан, а које су прописане одредбама Закона, без обзира на ниво оснивања синдиката (код послодавца, за више послодаваца, у грани, групи, подгрупи или делатности, за територију одређене територијалне јединице и на другом нивоу) све у циљу остваривања и заштите права запослених, у складу са законом."

(Мишљење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 011-00-00709/2013-02 од 11.10.2013. године)