Организације имају потребу за коучингом и оне са њиме постижу прави ефект на квалитет рада, само ако су усклађени са потребама конкретног предузећа, односно радника. Колико ће коучинг бити ефектан, у многоме зависи од прецизности у дефинисању циља и од утврђивања потреба за новим знањима и вештинама. Често се губи из вида да циљ коучинга није стицање вештина само по себи, већ успешнији рад, функционалније понашање и развој радника.

У складу са циљем дефинише се и садржај коучинга, методе извођења коучинга, и посебно поступак контроле ефекта. Оно што карактерише савремени коучинг запосленог за потребе предузећа је акценат на утврђивању конкретних потреба за коучингом као основом за дефинисање садржаја коучинга, а затим избор одговарајућих метода коучинга примереној свакој секвенци у извођењу обуке. Избор коучера према предмету и циљу, активно укључивање полазника и контрола ефеката коучинга ради предузимања корективних мера. Овакав приступ је управо настао у намери да се повећа ниво квалитета обучености, знања, образовања трансфера ефеката обуке у пракси. Тиме предузећа остварују потпуније своје циљеве и решавање својих проблема који се јављају као препрека њиховом развоју.

Са друге стране појединац који помоћу својих знања, способности и искуства обавља одређене послове, суочен са новим захтевима, и новим пословима осећа потребу за новом стручном подршком и новим знањима и вештинама. Уз то, он има и своје личне аспирације, очекивања и пројекте најразличитије врсте. Рационално понашање предузећа је искоришћавање и усклађивање ових врста потреба у обострану корист.

Кључне користи за организацију:

 • Повећати учинак и трошковну ефективност стварањем запосленог који ће бити компетентан, самоуверен, искусан и мотивисан
 • Смањивање губитака интелектуалног капитала
 • Учење из изкуства
 • Повећање процента искоришћења постојећег знања у организацији
 • Развој ''мрежа''запослених (повезивање експерата)
 • Повећање колаборације између различитих сектора и локација
 • Боља синергија и трансфер знања
 • Побољшање личне одговорности
 • Имати људе са вештинама и способностима за будуће захтеве посла
 • Створити искусне и умешне људе који ће се осећати вреднима
 • Побољшати комуникацију и разумевање унутар и између функционалних и дивизионих граница

Овде је битно напоменути ко је коуч, и шта раде?

Коуч је особа која жели помоћи другој особи, штићенику да учи и развија се. Његове су активности вођене, тренирање, заштита и давање повратне информације. Коуч обавља улогу спонзора и модела (узора) у односу који је структуриран око вештина и способности што их штићеник жели развити или искуства што га жели стећи по убрзаном програму.

Истраживање односа између коучера и штићеника показује да тренери ураде много тога за своје штићенике. На пример, они пружају веома потребну емотивну подршку и сигурност онима који управо почињу да радеи нису сигурни у своје способности. Коучери такође, своје штићенике припремају да буду успешни на послу, предлажући их за унапређења и пружајући им прилику да покажу своје компетенције. Такође предлажу корисне стратегије за остваривање радних циљева, по правилу оне које сами штићеници не могу ами да израде. Радећи све то, тренери скрећу пажњу највишег руководства на свог штићеника – а то је први нужан корак за напредовање. Најзад, они често штите своје штићенике од казни за грешке и помажу им да избегну ситуације које могу бити ризичне за њихове каријере.

Укратко, коучери чине много ствари којима помажу штићеницима у њиховим каријерама.

Структура коучинга која је веома битна за правилно и успешно спровођење процеса изгледа:

zasto koucing

Разлози за коучинг укратко се могу навести а то су:

 1. Развој вештина и способности
 2. Решавање проблема
 3. Ефикасније извршење пројекта
 4. Развој каријере
 5. Превладавање конфликта
 6. Мотивисање запослених
 7. Потстицање креативних идеја

Најзначајнији разлог јесте што организације добијају раднике који су спремни да задовоље потребе и личне и организационе а самим тим и циљ коучинга је постигнут.

Коучинг има двоструку функцију:

 • развојну (повећавање конкурентности како запосленог тако и компаније)
 • социјалну (доквалификације и преквалификације у ситуацији реструктуирања и смањења радне снаге; ублажавање негативних последица глобализације и постизање укључености у економски и друштвени живот свих)

Треба имати на уму да су слабије образовани увек губитници у процесу економских промена!

Циљ је припремати запослене на вишеструке промене каријере. Запослени не могу очекивати да им једна диплома и један посао буду довољни за цео живот. Запослени треба да буду активни, прилагодљиви, упошљиви, мобилни и спремни да уче током целог живота.

Најупошљивији су они који имају широко образовање и вештине које се могу користити у великом броју различитих ситуација.

Те способности су:

 • тимски рад
 • решавање проблема
 • компјутерска писменост
 • вербалне способности
 • нумеричке способности
 • вештине комуницирања
 • способност усвајања нових знања
 • способност импровизације
 • креативност

О тим вештинама се говори као о преносивим вештинама.

Учење током целог живота омогућава запосленима да задрже постојећи посао или да лакше нађу нови посао. Даље, код људи треба развијати ставове и вредности неопходне за успех у животу.

Присутна је тенденција смањења радне снаге у индустријском сектору услед драстичног напретка информационе технологије и због све чешћих интеграција две или више фирми у једну због чега долази до великог броја дуплираних радних места. Решење се види у сектору услуга, самоупошљавању и оснивању малих и средњих предузећа. Треба учити како се учи и како се долази до потребних информација. Значај чињеничког знања је све мањи, а све више расте потреба да се научи како:

 • приступати
 • анализирати
 • експлоатисати и
 • трансформисати информације у нова знања

Коучинг је ефектнији у комбинацији са адекватним регрутовањем и селекцијом запослених, платом која је повезана са успешношћу на послу и адекватном организацијом посла.

Рад на рачунару и знање енглеског језика ће ускоро бити елементарна писменост, а не конкурентска предност. Информациона технологија проширује могућности учења на радном месту. Највећи посао у коришћењу информационих технологија за потребе учења је развијење материјала за учење.

Основна стратегија коучинга треба да одговори на изазове глобализације! То с једне стране значи амортизовање промена, повећање прилагодљивости људи на промене и постизање укључености што већег броја људи у економски и друштвени живот, а с друге стране успешно ношење са све јачом конкуренцијом.