МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Производна организација, у данашњем времену, где је конкуренција бројна, где се за испуњење циљева очекује да буде у врло кратком временском периоду а да се не иде испод задатог квалитета, мора да комплетну организацију рада посвети континуираном стручном усавршавању. Једино таквим организовањем радног времена сваког запосленог у радном процесу, организација може очекивати повећање продуктивности и ефикасности. Осим стручног усавршавања, потребно је код запослених повећати свест о значају тимског рада и активности, стварању тимског окружења у којем су они учесници и својим учествовањем суделују у побољшању процеса, производа или услуга.

Један од начина, у којем се може очекивати да се превазиђу проблеми и да се остваре постављени циљеви од стране менаџмента, а то су одржавање и повећање постојећег квалитета производа, повећање задовољства запослених, повећање мотивисаности запослених, повећање производње итд., итд., јесте да се примени рад по методологији "Тимова квалитета".

Метода Тимова квалитата, подразумева да запослени усавршавају своје вештине, способности, поверење и креативност, кроз сталан кумулативни процес образовања, обуке, тренинг, рад где својим учешћем кроз своје искуство доприносе напретку. То је филозофија где се радницима омогућава да кроз њихов развој омогући самомотивација и задовољство у побољшању радне и животне средине без икакве принуде и новчане користи.

Иновативност се састоји у томе да су запослени из истог одељења или сектора или дела организације (битно је да су из истог дела процеса пословања), организовани у тимове који се састају у редовним временским интервалима како би идентификовали, анализирали, и решавали проблеме везане за рад. Овакав начин организовања радника представља један ТИМ КВАЛИТЕТА, и показало се у пракси да доприноси не само да се побољшају перформансе било које организације, већ се повећава и мотивисаност радника и обогаћује њихов "радни" живот у организацији.

ТИМ КВАЛИТЕТА је сачињен од мале групе запослених који раде исти или сличан посао (код нас су они организовани у истом одељењу или сектору организације), заједно са својим шефовима тј. првим надређеним (супервизором), и добровољно се састају једном недељно по сат времена да би размотрили проблеме у раду који их се дотичу. Вође Тима и чланови Тима су обучени и истренирани са техникама решавања једноставних проблема, који идентификују узроке (разлоге) настајања проблема и развијају решења за њих. Након тога, представљена решења за проблеме у раду, идентификована од стране чланова квалитета Тима, су презентована менаџменту тј. руководству организације који одлучује да ли ће прихватити, модификовати или одбити понуђена решења.

ЦИЉЕВИ ТИМОВА КВАЛИТЕТА

ПОЈЕДИНАЧНИ:

 • давање могућности запосленима да стекну признање учењем нових техника;
 • давање могућности запосленима да идентификују и реше проблем у раду који је у њиховом делокругу рада
 • да унапреде радну сатисфакцију/задовољство
 • да створе и поседују способност за решавање проблема
 • да изграде, поседују и презентују став о превенцији проблема
 • да развију лидерство
 • да развију свест о већој сигурности на раду
 • да побољшају међуљудски однос између запослених

ОРГАНИЗАЦИОНИ:

 • побољшање квалитета и продуктивности производа
 • смањење трошкова
 • побољшање мотивације запослених
 • повећање инспирисаности запослених за ефикаснијим тимским радом
 • развијање здравог односа надређени-подређени
 • побољшање комуникације унутар организације
 • промовисање квалитета, сигурности, трошкова и свести о раду
 • развијање методе комплетног кохерентног решавања проблема унутар организације

крај I дела