МЕТОДОЛОГИЈА ОСТВАРЕЊА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦИЉЕВА (ПОВЕЋАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА НА НИВОУ ЦЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ)

Топ менаџмент

Извршиоци на највишем нивоу који пружају сву неопходну подршку активностима Тима квалитета, и кроз лични ангажман и присуство у Тиму чини ту подршку видљивом свима. Топ менаџмент има важну улогу како би се осигурао успех у имплементацији концепта Тима квалитета у организацији. Топ менаџмент треба да буде потпуно посвећен и уверен у успех методе Тима квалитета.

Функције Топ менаџента

 • недвосмислено демонстрира своје разумевање и веру у концепт Тима квалитета
 • обезбеђује годишњи буџет за покривање трошкова рада Тимова квалитета
 • подстичу здрав раст и развој путем конкуренције између Тимова квалитета увођењем награде секторима/одељењима који су најбољи у раду и пропагирању рада Тимова квалитета као једног од циљева организације, као и награду за успех у раду Тима који је најбољи, и то презентовати на централној конференцији Тимова организације
 • дају неопходне смернице за запослене на различитим нивоима чинећи да Тим квалитета иде самоодрживим путем
 • политика Тима квалитета је представљена као један од циљева предузећа
 • присуствовање презентацији менаџера различитих Тимова
 • одговора на препоруке Тима на позитиван начин без икаквих одлагања
 • проверава имплементацију препорука Тима без икаквих непотребних одлагања
 • шаљу чланове Тима на семинаре / радионице, и
 • периодично надгледа активности Тима на редовној бази

Управни одбор

Чим се донесе одлука за имплементацију програма Тимова квалитета, управни одбор који се састоји од извршног директора, директора сектора, руководиоца одељења и координатора је конституисан. Извршни директор и координатор делују као председавајући, такође и секретар Управног одбора. Састанци се сазивају бар једном у два или три месеца.

Функције

 • промовисати Тимове квалитета у организацији
 • развија радну методологију и даје смернице који се односе на операције Тима квалитета у односу на постројења под условом, на пример, место, датум и време вођења састанака, врста награда за мотивацију
 • утврђивање програмских циљева и ресурса
 • обезбедити упутства за организациону политику и смернице
 • именовати координатора и помоћника
 • присуствовање различитим презентацијама студија које спроводи Тимови квалитета
 • доноси одлуке за спровођење препорука од Тима квалитета
 • добија повратне информације од помоћника и анализира активности Тимова квалитета
 • обезбеђује неопходне одредбе у годишњем буџету
 • оцењује извештаје пројекта "Тимови квалитета" за награде
 • прегледа укупан рад Тимова квалитета

Координатор

Координатор координира активности Тимова квалитета у целој организацији и врши такве функције да би обезбедио да функција Тимова квалитета иде глатко, ефикасно и самоодрживо.

Функције

 • региструје Тимове квалитета у одељењима, секторима, организацији
 • са помоћницима координира активности како би се редовни недељни састанци, средњорочни одвијали регуларно и без проблема. Анализира графиконе активности по нивоима
 • сазива састанке Управног одбора и прослеђује записнике о њима
 • сазива месечне састанке лидера и води записнике о њима
 • организује систематску документацију о случају Тимова квалитета студије и објављује своју компилацију о постигнутим циљевима
 • организује презентације ТОП менаџмента у координацији са помоћницима
 • пружа помоћ Тимовима, кад год затраже
 • спроводи анкете о мишљењу запослених о Тимовима да би се дошло до нематеријалних резултата рада. Ово се ради с времена на време
 • објављује билтен о активностима Тимова квалитета на локалном нивоу
 • припрема обуку за помоћнике и лидере у сарадњи са одељењем за обуку
 • организује програме обуке за помоћнике и лидере у сарадњи са одељењем за обуку
 • организује предавања, семинаре, конференције, изложбе итд, о Тимовима квалитета
 • објављује периодичне публикације, памфлете, итд., за промоцију Тимова квалитета
 • пружа информације на огласним таблама о активностима Тимова, у области у којима функционишу Тимови квалитета
 • омогућује свим запосленима на свим нивоима да се упознају са стратегијом и методама рада система Тимова квалитета кроз видео и аудио материјале и предавања
 • шири знање ширећи информације и вести о Тимовима квалитета путем часописа / књига
 • развија шеме за препознавање Тимова квалитета и за доприносе Тимова
 • организује презентације студија случаја Тимова квалитета у сестринске јединице за међусобну размјену идеја
 • организује конвенције Тимова Тимова

Помоћник

Помоћник је обично виши службеник одељења где Тимови квалитета раде и именује их менаџмент. Он не води само Тим квалитета на његовој територији, али такође убеђује и друге да се укључе у ове активности. Због кључне улоге коју помоћник има у прављењу операција Тима квалитета, његов избор треба обавити пажљиво.

Функције

 • присуствовати састанцима Тима, барем за кратке периоде
 • води Тимове у процесима/процедурама састанака
 • координира са службеником за обуку за организовање неопходних програма обуке у Систему Тима Квалитета, техникама Тима, о раду Тимаа процедурама и сл., за лидере и чланове Тима
 • обезбеђује неопходне објекте и делује као катализатор за чланове Тима
 • координира и добија подршку и
 • помаже и из свих других функционалних области где год је то захтевано и потребно од Тимова квалитета; делује као посредник у решавању проблема Тима
 • блиско сарађује са Управним одбором
 • обезбеђује да сваки Тим квалитета одржава евиденцију о својим активностима путем одржавања регистара, пратећи имплементацију и комплетирање пројекта
 • организује презентације за периодично управљање и заказује састанке Тимова квалитета
 • саопштава одлуке Управног одбора у вези са имплементацијама препорука достављених од стране Тима, тражи нове идеје и објављује програм
 • прикупља и организује ширење текстова и написане речи у вези са активностима Тима на другим местима
 • организује периодичне неформалне састанке чланова Тима са ТОП менаџментом организације и
 • јача и промовише партиципативну културу у оквиру организације

Вођа/Лидер

Лидере бирају чланови Тима између њих. Чланови такође могу сами одлучити да се лидери ротирају после одређеног временског периода. Заменик лидера такође може бити изабран од стране Тима квалитета тако да се обезбеди да састанак и друге активности Тима може бити одржан и без лидера Тима. На почетку супервизор или шеф или надзорник може бити лидер Тима а други радник као заменик лидера.

Функције

 • редовно одржавање састанака са Тимовима
 • води регистре у вези са радом Тима састанци, селекција проблема итд.
 • обучава чланове уз помоћ помоћника / координатора
 • одржава висок степен осећаја припадности свог Тима
 • укључује сваког члана у активности на састанку Тима
 • поставља циљеве Тима и побољшава учинак према њима
 • креира акционе планове и преноси делегира одговорност на чланове Тима
 • доноси консензусни приступ у решавању проблема
 • припрема извештај пројекта и презентира руководиоцима и Управном одбору
 • процењује напредак рада са помоћницима и надлежним руководиоцем
 • комуницира са другим функционалним областима у решавању проблема
 • прегледа напредак у односу на организационе циљеве и према циљевима који су постављени од њих самих
 • организује средњорочне презентације и презентације за ТОП менаџмент
 • катализује не-чланове да се придруже постојећем Тиму или да формирају нов

Чланови

Чланови су основни елемент структуре Тима квалитета. Чланови Тима су мала група људи из истог радног подручја или сличне врсте посла, који добровољно формирају Тим квалитета. Једном кад је Тим формиран, они остају чланови све док не напусте или буду премештени на друго радно место у други Сектор. Чланови треба да активно допринесу ефикасном функционисању њихових Тимова, у циљу остваривања бољих перформанси на сваки начин и на почетној постављеној и континуираној основи.

Функције

 • састати се редовно (један сат у недељи) и активно учествују у састанку Тима
 • доприноси идејама за решавање проблема
 • помаже лидеру у сакупљању података, вођењу евиденција, у интеракцији са другим областима
 • катализира стварање кохезивног тима који ради у радничком сектору, тежи се ка највишим стандардима перформанси Тима
 • укључује се у побољшање укупних перформанси организације и
 • учествује у средњорочним и ТОП Менаџмент презентацијама

Не-чланови

Не-чланови су они који нису чланови Тима, али могу бити укључен у процес имплементације препорука за решавање проблема од стране Тима. Они су добродошли, ако желе, да формирају нови Тим или да се придруже постојећим. Они би требало да се активно укључе у имплементацију препорука Тима.