Језик, је систем симбола, инструмент изражавања, али и конституисања и обликовања човекових мисли и осећања. Језик као облик међуљудске комуникације је такође веома важан сегмент организационе културе. Шта је култура по дефиницији?
"Култура је она сложена целина које обухвата сазнање, веровање, уметност, морал, право, обичај и друге погодности и начине које је човек стекао као члан друштва''. (Тејлор -енглески антрополог)
''Под културом подразумевамо оне историјски створене селективне процесе који регулишу људско реаговање како на спољне тако и на унутрашње подстицаје''. (Клакхон и Кели, амерички савремени антрополози)
''Сложена целина која се састоји из свега што мислимо, чинимо и имамо као чланови друштва''. (Бирштет-амерички социолг).
''Системи понашања и физичке и симболичке производе тих система''. (Ландберг, Шраги и Ларсен).
„Мост између живота и вечности. Регулисање различитих односа између субјекта и објекта, између духа и природе и решава се ''савлађивањем света''. (Милош Ђурић -филозоф)

Опширније...

Шта је нелојална конкуренција?

Нелојална конкуренција (непоштена тржишна утакмица) је свака радња пословног субјекта учињена у пословном надметању која је противна добрим пословним обичајима и којом се наноси или се потенцијално може нанети штета конкуренту, потрошачима или општем друштвеном интересу. То је радња трговца усмерена против другог трговца којом се крше кодекси пословног морала, а нарочито:

Опширније...

Једноставно објашњење појма, које се најчешће употребљава у стручној литератури, али и као прва асоцијација, подразумева да је етика наука о моралу. У менаџменту људских ресурса, етика заузима важно место. Међутим, није одувек било тако.

Опширније...