Ако идемо од изворног значења речи ресурс (ressource), до других савремених истраживања и многобројних страних индивидуалних и групних студија о том феномену, онда бисмо то могли сажети у једну приближно овакву дефиницију:

Људски ресурси (Human Resources) јесу укупни људски потенцијали у једном друштву, једној регији, једној општини, грани делатности, компанији и слично; то су физичке, физиолошке, психичке, духовне и друге људске вредности; њихова откривена и латентна потенцијална енергија; њихова култура, већ стечена знања, умења, навике, способности (know-how), њихов укупни цивилизацијски домет.

Опширније...

Менаџерски врх ( Toп Meнаџмент, Сениор Менаџмент) је задужен је за интеграцију укупног менаџмента у организацији. Одговоран је за целокупно управљање организацијом. Менаџерски врх сачињава релативно мала група менџера. Њихова примарна одговорност је проналажење ефективних развојних стратегија, као и управљање међуљудским односима. Топ менаџмент повезује предузеће са околином, представља предузеће и осигурава му подршку околине при чему је изложен највећим притисцима, претњама и утицајима из околине.

Опширније...

Менаџмент људских ресурса је део формалног система организације дизајниран да осигура ефикасно и ефективно коришћење људског капитала ради остваривања организационих циљева.

Појам менаџмент људских ресурса се јавља у употреби осамдесетих година прошлог века, а највише под утицајем америчке литереатуре и енглеског језика. Промене се нису десиле само у терминолошком смислу већ и у новом приступу и сагледавању запослених у организацији. Под новим приступом према запосленима подразумева се да се напушта стари традиционални облик управљања где су запослени потчињени свом надређеном, већ се прихвата нови концепт вођења где се до идеја долази међусобном сарадњом.

Опширније...