„Незаконит је анекс уговора о раду којим послодавац предвиђа уговорну казну у случајевима непоштовања дужине отказног рока у случају отказа од стране запосленог и у случајевима повреде обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције.

... тужиљи је достављен анекс уговора о раду који је усклађен са Правилником о раду туженог којим је ... прописан раскид уговора и отказни рок којим је предвиђено да свака уговорна страна може отказати уговор под условима и у случајевима предвиђеним законом, да је запослени дужан да у случају отказивања уговора о раду отказ уговора о раду достави послодавцу у писаном облику 30 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка радног односа отказни рок и да ће у случају неиспуњења ове обавезе бити у обавези да послодавцу на име уговорне казне исплати 40.000,00 динара. Уговорна казна прописана је и у ситуацијама повреде обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције у висини од 1.000.000,00 динара.

Уговор о раду мора садржати тачно одређене елементе који су прописани Законом о раду, да је садржина анекса уговора о раду такође прописана у закону, те да ПОСЛОДАВАЦ НЕМА АУТОНОМНО ПРАВО ДА САМ МЕЊА ОДНОСНО ДОДАЈЕ НОВЕ ОДРЕДБЕ И САНКЦИЈЕ У ОДНОСУ НА ЗАПОСЛЕНОГ КОЈЕ СЕ РАЗЛИКУЈУ ОД ОНОГ ШТО ЈЕ ПРОПИСАНО ЗАКОНОМ, то није правилан закључак нижестепених судова да је наведени анекс законит.

Уговорна казна је институт облигационог права који се примењује на однос поверилац – дужник и ТАКВОЈ ОДРЕДБИ НЕМА МЕСТА У УГОВОРУ О РАДУ ОДНОСНО ЊЕГОВОМ АНЕКСУ.

laptop 3196481 340

Имајући у виду да је тужени анексом прописао незаконите одредбе, то је тужиља правилно одбила његово потписивање. Непотписивање анекса уговора о раду и његово оспоравање може се учинити у парници ради поништаја решења о отказу (члан 172. Закона о раду). Због тога су нижестепене пресуде преиначене и утврђено да је решење о отказу уговора о раду незаконито јер је донето на основу незаконитог анекса''.

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 2350/2019 од 11.03.2020. год., утврђена на седници Грађанског одељења од 3.07.2020. год.)

 

дипл. правник Ирена Дрча


irena drcaИрена Дрча дипломирани правник, радно право, пензијско и инвалидско осигурање, област образовања и васпитања, аутор.