Послодавци су дужни да запослене осигурају од повреда на раду и професионалних обољења због накнаде штете. Послодавац има обавезу да раднике осигура од смрти услед несрећног случаја и трајног губитка радне способности, односно инвалидитета. Ако нисте сигурни да ли вас је послодавац осигурао, ту информацију можете и морате да добијете од правника фабрике или компаније у којој сте запослени, на одређено или неодређено време.

Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015) налаже послодавцима да су дужни да запослене осигурају од повреда на раду и професионалних обољења због накнаде штете.

Ово тзв. Колективно осигурање запослених од последица незгоде је у понуди већине осигуравајућих кућа.

Послодавац има обавезу да раднике осигура од смрти услед несрећног случаја и трајног губитка радне способности, односно инвалидитета. Осигуравајуће куће, које у понуди имају ову врсту осигурања, у условима су прецизно дефинисале шта све спада у несрећне случајеве.

Шта је то несрећни случај?

Једноставно речено, то су сви догађаји који не зависе од воље запосленог, а који за последицу имају његову смрт, потпуни или делимични инвалидитет или пролазну неспособност за рад. Нпр. несрећни случај су повреде које рецимо настану приликом пада, струјног удара, опекотине, преломи костију, последице деловања штетних хемијских или неких других испарења.

На све ово евидентно је да ви као радник немате никакав утицај и да не можете намерно да изазовете незгоду или несрећни случај.

Да ли смо осигурани и ван радног времена?

Ако вас је послодавац осигурао, важно је да сазнате да ли сте осигурани и када нисте на послу. Ако се повредите на путу до посла (дакле ван радног места), а послодавац вас је осигурао и ван радног места, имате право на накнаду штете, јер је повреда настала на путу до посла.

Многи и не знају да ли их је и од чега осигурао послодавац. Тако и не остварују право на накнаду штете, уколико им се догоди несрећни случај. Радник који је осигуран и ван радног места, има право на надокнаду, и ако се повреди на фудбалу док је играо с пријатељима у своје слободно време.

Од добре воље и бриге послодавца зависи да ли сте заштићени 24 часа дневно.

Од чега зависи исплата осигурања код повреде на раду?

Када по слову закона послодавац осигура запослене, он са себе скида одговорност уколико дође до несреће или повреде на раду и ван радног места. Осигуравајућа кућа код које су радници осигурани има обавезу да надокнади насталу штету и исплати новац запосленом или његовим наследницима.

Као и код индивидуалног животног осигурања, и код ове врсте осигурања важи правило да су надокнаде штете веће уколико су и осигуране суме високе.

На висине осигураних сума, односно цену коштања осигурања запослених, утиче и делатност којом се фирма бави. Такође и радно место запосленог.

Што је радно место ризичније за настанак могућих повреда или незгода, то је цена осигурања скупља, али је самим тим и осигурана сума виша.

Која документација је потребна за наплату штете код повреде на раду?

Као најважнија ставка је да се јавите болничкој установи или позовете хитну помоћ на лицу места. Лекари ће сачинити лекарску документацију са којом једино можете да наплатите осигурање.

Ово је основ за накнаду нематеријалне штете јер се може у току поступка узети за медицинско вештачење.

Поред тога пожељно је прибавити записник о штетном догађају из фирме или записник о увиђају уколико се ради о случају ван установе и ако сте звали полицију за састављање истог. Навести имена сведока тј. очевидаца догађаја. Број полисе осигурања и уговор о раду. Такође су пожељне и фотографије које су забележиле место догађаја.

Накнада штете за претрпљен душевни бол

Могућа је и наплата штете за претрпљен душевни бол код повреде на раду, и то као:

  • накнада штете за страх изазван повредом на раду
  • накнада штете услед наружености дела или умањених животних активности
  • накнада штете за душевни бол приликом смртног исхода

Накнада штете услед смртног исхода је највиша новчана надокнада и могућа је само ближим рођацима преминулог осигураника.

Оваква надокнада се остварује путем правног посла преко правног заступника.

(Извор: paragraf.rs)