Значај анализе посла произилази из чињенице да представља основу за реализацију већине активности у процесу управљања људским ресурсима у организацији.

Неке методе су:

Опширније...

ЗАРАДА
Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Закон о раду гарантује запосленима једнаку зараду за исти рад или рад исте вредности који остварују код послодавца. Зарада се састоји од зараде за обављени рад и време проведеног на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји се од основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде. Основна зарада одређује се на основу услова утврђених правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду. Зарада за радни учинак се одређује на основу квалитета, обима обављеног посла и односа запосленог према радним обавезама.

Опширније...

Не тако давно, управљање фирмама је било строго дефинисано од врха на доле. У данашње време можемо приметити да постоје различити стилови управљања у различитим организацијама. Стилови су окарактерисани подневљем, културом, традицијом, технологијом, и другим утицајима. И ако је свака култура компаније другачија, постоје одређени стилови управљања који могу бити ефикаснији од других.

На основу разговора са руководиоцима великих организација, прегледа академског и практичног истраживања, идентификовао је 11 битних особина великих менаџера, који својим начином/стилом управљања промовишу културу организације. Те особине су:

Опширније...