Развој људских ресурса је кључна ствар ако желимо да наши запослени побољшају организациону ефикасност и ефективност и да се задовоље тренутни и будући захтеви посла.

Развој је везан за стицање нових знања, вештина и способности неопходних за преузимање нових и сложенијих послова и позиција и припремање за будућност и захтеве које тек долазе. Развојем се повећавају укупни индивидуални потенцијали и стварају предуслови за успешније обављање текућих послова.

ТОК УТВРЂИВАЊА ПОТРЕБА ЗА РАЗВОЈЕМ ЗАПОЕЛНИХ ПО ФАЗАМА

  • Утврђивање општег стања (ситуације) у предузећу план развоја (процес планирања, финансије, кадрови, буџет, став руководства према образовању) структурни разговор са одговарајућим нивоом руководилаца циљ → подаци који указују на разлику између постојећег и потребног
  • Идентификација проблема и циљева предузећа проблеми у раду који су проузроковани недостатком знања, вештина структурни разговор са руководством циљ → заједничко утврђивање недостатака
  • Анализа података који указују на проблеме и потребе анализе и извештаји о шкарту, рекламације, апсентизам, флуктуација, анализа квалитета и друго циљ → утврђивање узрока ових појава у домену недостатка знања и вештина
  • Анализа података о затеченом стању и досадашњим активностима у образовању актуелна класификациона структура и ниво знања у односу на техничко технолошку основу рада, претежну делатност... циљ → извођење потреба за усавршавањем и развојем, поређењем актуелне квалификационе структуре и нивоа стручности/знања са захтевима наведених фактора
  • Модерирани разговор, или анкетно испитивање линијског руководства циљ → утврђивање потреба за усавршавањем/развојем од стране руководства на бази података прикупљених у претходним фазама
  • Модерирани разговор, или анкетно испитивање запослених циљ → утврђивање потреба за усавршавањем/развојем од стране запослених (подаци са ''лица места'' о томе која знања и вештине недостају запосленима; додатни ефекат-мотивација за планирану образовну активност)
  • Посматрање и анализа радних места и улога циљ → утврђивање егзактних података о потребама (примењује се првенствено код обучавања на радном месту)
  • Одређивање потреба за образовањем на основу поређења тренутног стања са потребним циљ → сумирање идентификационих потреба за усавршавањем/развојем у претходним фазама
  • Развој концепта – превођење потреба у конкретне садржаје циљ → дефинише се садржај програма, циљеви, методе, полазници, предавачи, услови за извођење програма

Способности запослених у организацији могу се искористити у њиховој највећој мери и само онда ако им се то дозволи. Да би им се то дозволило мора да су организациона структура и дизајн усаглашени са захтевима посла. Ако су погрешни људи постављени на одређена места у структури, а онда се покушава да се развојем омогући да остваре добре тј. тражене резултате онда је то узалудан посао. Да би се био ефикасан и ефективан, организација мора да има људе које воде запослене и пазе на људски капитал предузећа од почетка до краја пословног процеса, и да разумеју тај процес и захтеве процеса.

 

Прочитајте и ово:

ИЗБОР "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021" ИЗ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
12 питања пре него што кажете збогом или довиђења