Језик, је систем симбола, инструмент изражавања, али и конституисања и обликовања човекових мисли и осећања. Језик као облик међуљудске комуникације је такође веома важан сегмент организационе културе. Шта је култура по дефиницији?


"Култура је она сложена целина које обухвата сазнање, веровање, уметност, морал, право, обичај и друге погодности и начине које је човек стекао као члан друштва''. (Тејлор -енглески антрополог)
''Под културом подразумевамо оне историјски створене селективне процесе који регулишу људско реаговање како на спољне тако и на унутрашње подстицаје''. (Клакхон и Кели, амерички савремени антрополози)
''Сложена целина која се састоји из свега што мислимо, чинимо и имамо као чланови друштва''. (Бирштет-амерички социолг).
''Системи понашања и физичке и симболичке производе тих система''. (Ландберг, Шраги и Ларсен).
„Мост између живота и вечности. Регулисање различитих односа између субјекта и објекта, између духа и природе и решава се ''савлађивањем света''. (Милош Ђурић -филозоф)

Шта је организациона култура?

Организациона култура се дефинише као темељна уверења, претпоставке, вредности и начини интеракције које доприносе јединственом друштвеном и психолошком окружењу организације.
Организациона култура укључује очекивања организације, искуства, филозофију, као и вредности које воде понашање чланова, а изражава се у самопоштовању чланова, унутрашњем раду, интеракцији са спољним светом и будућим очекивањима. Култура се заснива на заједничким ставовима, веровањима, обичајима и писаним и неписаним правилима која су се развијала током времена и сматрају се важећим.

Култура такође укључује визију организације, вредности, норме, системе, симболе, језик, претпоставке, веровања и навике.

Једноставно речено, организациона култура је “начин на који се ствари раде овде”.

Неко под културом подразумева материјалне производе, други духовне, трећи извесне духовне производе друштва итд. Међутим, кад културу схватимо као духовну производњу људи, њену суштину чине духовне друштвене творевине.
Наведене дефиниције изражавају каква је култура на радном месту, друге дефиниције наглашавају компоненте понашања запослених и како организациона култура директно утиче на понашање запослених у организацији.
У оквиру овог скупа дефиниција, организациона култура је скуп заједничких претпоставки које усмеравају оно што се догађа у организацијама дефинисањем одговарајућег понашања за различите ситуације. Организациона култура утиче на начин на који људи и групе међусобно комуницирају, са клијентима и са заинтересованим странама. Такође, организациона култура може утицати на то колико се запослени идентификују са својом организацијом.
Социјална страна језика и говора је видљива већ и по томе што су језици средства колективног општења, комуникације међу појединим члановима или групама у друштву. Говор и језик имају могућности да служе као средства повезивања посредовања и интеграције, односно дезинтеграције. Помоћу језика и говора у друштву могу се понекад наслутити и друштвени односи оних људи који долазе у узајамни додир. Постоје разлике између говора и језика али њихово одсечено разграничење готово и да није могуће.
Сви људи имају потенцијалну моћ говора, али сви људи ипак не говоре истим језиком.
У пословном смислу језик који се користи у радним односима је веома битан фактор корпоративне културе, културе радног места и пословне културу.
Како се ствара организациона култура?
За успешан почетак је неопходан одговарајући „језик и говор лидера организације“.
Касније се мора прећи са речи на дела.

Пословни лидери су од виталног значаја за стварање културе рада. Међутим, однос између лидерства и културе није једностран. Док су лидери главни архитекти културе, успостављена култура утиче на то какво је лидерство могуће.
Лидери морају ценити своју улогу у одржавању или развоју културе организације. Дубоко укорењена и успостављена култура илуструје како се људи требају понашати, што може помоћи запосленима да остваре своје циљеве.


Прочитајте и ово: Све док се најбољи менаџери људских ресурса не укључе у креирање радних односа и док се боре за препознавање и признање као пословног партнера, неће бити крупних корака у организационом развоју и значајног побољшања квалитета радних односа тј. смањења броја радних спорова.