Етичко понашање, које је законско и морално код руководилаца, менаџера, је веома прихватљиво (и тражено), како за запослене тако и за друге заинтересоване стране. И ако етичка одлука не мора увек водити етичком понашању, етичко понашање је увек производ или резултат етички донешених одлука. На етичко доношење одлука утичу морално размишљање и намере доносилаца одлука. Намере су добри предиктори понашања у ситуацијама када имамо етичку дилему.

Опширније...

Култура једне организације је подложна многим тј. бројним утицајима. На пример: селекција нових чланова организације, њихова социјализација, одстрањивање културно неприхватљивих чланова (путем отказа на пример), као и само понашање чланова организације (запослених). Веровања и вредности које чине организациону културу одређују начин на који њени чланови читај запослени, доживљавају и презентују реалност у којој живе и раде. Култура често делује као самоодржавајућа предрасуда. Култура се не може променити просто зато што информације из спољног света које треба да изазову ту промену бивају елиминисане од стране саме културе.

Опширније...