Ако идемо од изворног значења речи ресурс (ressource), до других савремених истраживања и многобројних страних индивидуалних и групних студија о том феномену, онда бисмо то могли сажети у једну приближно овакву дефиницију:

Људски ресурси (Human Resources) јесу укупни људски потенцијали у једном друштву, једној регији, једној општини, грани делатности, компанији и слично; то су физичке, физиолошке, психичке, духовне и друге људске вредности; њихова откривена и латентна потенцијална енергија; њихова култура, већ стечена знања, умења, навике, способности (know-how), њихов укупни цивилизацијски домет.

Очито, дефиниција "људских ресурса" показује да се та синтагма ни у ком случају не може, изједначавати с појмовима "кадрови", "персонал", или „капитал“ . Треба рећи да реч кадрови (од француске речи „cadre” или од латинске “quadrum"-четвороугао, војна јединица у покрету), изворно означава представља командни састав војске или неку генерацију војника који служе кадровски рок. Касније, претежно у социјалистичким земљама тај појам означава руководство неке организације, па се потом преноси и на све запослене у тој фирми. Појам кадрови има понекад и пежоративно значење (некритичко, семантичко) па да би се избегао, непрецизно се замењује појмом "људски ресурси".

Реч "персонал" (лат.) својом етимолошком вредношћу означава све запослене у предузећу, установи или некој другој организацији. Фреквентна је не само на западу него и у источно-европским земљама. Рационално би било ту реч учвршћивати на нашем језичком подручју из више разлога: има одређену традицију, није компромитована, једнозначна је, прецизно изражава укупност запослених и употребљава се не само на енглеском већ и на америчком, па чак и азијском-афричком подручју, и на свим тим просторима се нигде не преводи.

Дакле, "људски ресурси" јесу шири појам од онога што подразумевамо под "сви запослени у једном предузећу или установи". Разумљиво је, онда, да и под синтагмом" организација људских ресурса" подразумевамо организовање људи на ширем територијалном простору па је адекватније за организоване људима у некој организацији употребити синтагму "организација персонала". А ако се ипак жели исказати не само број и професионална структура персонала већ и сви други њихови потенцијали - физички и ментални, њихова знања и способности, емоције и друга когнитивна и конативана својства - онда је можда и могуће употребити и синтагму "менаџмент људских ресурса у фирми".