Контрола је исувише озбиљна ствар и она представља систем.

У савременим и развијеним тржишним привредама, управљање спада међу најважније професије које организације и њихови ресурси, путем правилног одлучивања и извршавања тих одлука, треба да усмере према планираном, односно жељеном циљу и истовремено успоставе односе унутар система и са окружењем. Од квалитетног решавања ових активности, зависи укупна ефикасност система.

Контрола представља један од најважнијих елемената менаџмента и треба да има сталну и активну улогу у управљању. Оне организације које немају ефикасан систем контроле, сносе већи ризик настанка неправилности, грешки и злоупотреба. Значај који се даје интерним контролама расте упоредо са растом обима и диверзификације послова које обављају организације. Пословање у сложеним условима, сталне и непредвидиве промене и ризично окружење, стварају веће потребе и раст интереса за квалитетним системом интерних контрола. Контрола је битна фаза менаџмента. Контрола се обавља поређењем оствареног са планираним. Уколико се открију девијације у односу на план, предузимају се корективне акције. Сврха контроле је да омогући откривање одступања у разним фазама и њихово отклањање. Да би контрола одговорила новим изазовима, неопходно је да омогући континуелно проверавање и модификацију донесених одлука. Перцепција контроле није у складу са њеним значењем. Појам "контрола", обично, има негативно значење пошто угрожава дискрецију појединца (или групе) у доношењу одлука. Стриктна контрола утиче на пад ефективности пошто спутава креативност. Недовољан контрола доводи до неефикасности у испуњењу дефинисаних циљева, конфузије и хаоса. Контрола је исувише озбиљна ствар и она представља систем. Системи интерних и екстерних контрола захтевају успешно комуницирање унутар и ван организације и морају бити подржани добрим процедурама интерне и екстерне ревизије. Одговорност је управе организације да формира и надгледа системе интерних контрола, а екстерне је одговорност спољног или екстерног ревизора. Међутим екстерни ревизор даје коментаре на недостатке или на адекватност таквих система. Последица постојања добрих контрола је та, што неће бити потребно вршити детаљну ревизију појединачних докумената и трансакција, а тиме ће бити смањен ризик од материјалних грешака. Интерна контрола је средство које ће менаџменту користити у циљу обезбеђивања разумне гаранције да су циљеви и задаци истог који су планирани и успешно извршени. Менаџмент организације је одговоран за успостављање ефективног и ефикасног контролног окружења унутар своје организације. То је део одговорности који проистиче из самог његовог положаја као лица које управља повереним ресурсима.

Планирање, имплементација и надзирање процеса, основне су компоненте интерне и екстерне контроле. Ове активности могу се обављати рутински, без размишљања о њима као о делу ширег контролног окружења које помаже осигурању одговорности. Интерна контрола, као и за њу везани концепт интерне ревизије, може пружити веома битно средство за поверење јавности да се одговорно чувају имовина и средства организације, Већина организација, углавном до неке мере практикују интерну контролу, иако она не носи такав назив и није организована на систематичан начин. У организацијама, готово увек делују на основу одређених правила које успостављају њихови руководиоци. У противном, дошло би до општег хаоса и општег расула.

Ове политике, и процедуре, инструкције, регулативе или смернице чине какав-такав систем интерне контроле. Још увек и у многим случајевима интерна контрола на овом простору је недовољан развијена и неодговарајуће имплементирана, односно контрола или не постоји или је неефикасна. Писмене инструкције, односно процедуре или не постоје или пак нису доступне одговарајућем особљу, или су само формално донесене, те обично не постоје механизми о надгледања њиховог поштовања. У прилог овој тврдњи, иду налази екстерне контроле надлежних субјеката (на пример агенције за мирно решавање спорова). Контроле су уочиле недостатке у систему интерних контрола спровођења т.ј. дистрибуцији организационе правде, а за чије успостављање задужен менаџмент, као и недостатке у управљању са запосленима у организацији. Пре свега, слабости су повезане са недостатком интерних прописа, неефикасно планирање, непоштовање законских и подзаконских прописа, као и интерно донесених аката и правилника.

Прочитајте и ово: Награђивање запослених