Узроци конфликта на раду су многобројни и разноврсни. Технички је немогуће дати исцрпну листу свих узрока ове појаве јер би она била веома дуга. Но, ипак је учињен покушај систематизације општих узрока који доводе до конфликтне ситуације у радној средини. Ти узроци налазе се пре свега у економској, техничкој, друштвеној, организационој и информативној сфери човекове радне делатности, укључујући и физичке и друштвене услове радне средине.

Опширније...

Техничка компететност запослених је од суштинског значаја, али то није довољан услов за успех. Један веома важан индикатор мотивације запослених се огледа у томе колико је послодавац праведан према запосленима. Било да је доношење одлука, одређивање задатака, додељивање награда или било који облик социјалне размене, питање правичности је увек предмет дискусије. Перцепција правичности код запослених у организацијама, више позната као организациона правда, утиче на понашање запослених, као и на њихов рад и мотивацију. Где је ту Србија?

Опширније...

Једнакост на раду и недискриминација представљају основна радна права која су од темељне важности за остваривање социјалне правде и одрживи привредни развој сваке организације у Србији. Право на једнаке могућности и једнак третман при запошљавању и на радном месту, свим особама даје прилику за рад и бригу о својој породици - без обзира на расу, боју коже, националну припадност, друштвено или етничко поријекло, језик, веру или уверење, пол, родни идентитет, сексуалну оријентацију, здравствено стање, инвалидитет, старосну доб, имовно стање, брачно или породично стање, припадности групи, као и друга лична својства.

Опширније...